Values - Spiritual, Professional & Social

 
 •                          A conceptual view of SPIRITUAL & MATERIALISTIC v/s Living Things !

   

   
 •  

                                                                                        जय माँ आशापुरा - कानोड़

   

    

  स्तुति :

   

  हिंगलाजहाकहैलेजेआय, संताजदीप   पहूङ्करसहाय !

  ज्वालाजआवबेगीजरूर, किव्फंदकाटसंकटकरूर !!

  श्रव्णेजसादसुनॊजसब्ब, आईजआदआवोजअब्ब !

  नवलाखचंदनेजानिशानबर्नुजइंद्रबेठीविमान !!

   

  हरसिद्धआवनिजसेवकहेत , खल्कुंतजालखणमालखेत !

  पद्मिनीआवपातालपथ्थ , इन्द्रणीआवआकाशअथ्थ!!

  जलथलेजोगणीजोतजाग, नवकलेफनेफुंकारनाग !

  गूंगीज  आवगिरवरगाजलूलीजआवमाँराखलाज !!

   

  बहरीजआववन्खंडावास, गिरवराझंगरातरग्रास !

  चामुंडआवमहावेगचाल, भलहलेबिंदसिन्दूरभाल !!

  गुजरातदेशहूँआवगाज, आरास्थानहूँअम्बआज !

  हल्क्कारआवमहाचक्रहाथ, ललकारदुष्टकोमारलात !!

   

  कल्कारकरूंजयकारकाज, रणन्कार  पावराणेसुराज !

  बणड़ालजालबेठीसुबालडरहरेडून्गरेमहाडनड़ाल !!

  भमरीश  आवभगतासुभायधन्नॊपजोगणीबेगधाय !

  करणीजकालिकाकष्टकापजरणीजबालकाजपूँजाप !!

   

  जापजपूँजरणीजगत , भगतउद्धारणभाय!

  संकटनिवारणसेवगा, गुणआइलयहगाय !!